Audito ir apskaitos paslaugų įmonės UAB „Solidus vox“ antikorupcijos ir etikos nuostatos

 

 1. UAB „Solidus vox“ (toliau – „Solidus vox“, Bendrovė) yra audito ir apskaitos paslaugas teikianti įmonė, kuri vadovaujasi Buhalterių profesionalų etikos kodeksu bei teikdama paslaugas netoleruoja bet kokių korupcijos apraiškų. Mūsų bendrovė teikia tokias paslaugas, kurios padeda žmonėms ir įmonėms apskaityti savo ekonominę veiklą arba audituoti finansines ataskaitas. Mūsų vertybės – aukščiausio lygio kompetencija, empatija, nepriklausomumas, konfidencialumas, paprastumas ir skaidrumas.
 2. Siekdami užtikrinti, kad tiek mes patys, tiek ir mūsų klientai gerai žinotų mūsų lūkesčius ir požiūrį į tvarumą, priėmėme šią Antikorupcijos politiką.
 3. Antikorupcijos politikos nuostatos atitinka Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją.
 4. Visi „Solidus vox“ darbuotojai privalo laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekso ir šios Antikorupcijos politikos. O visi „Solidus vox“ pirkėjai ir tiekėjai privalo laikytis bent jau jam prilyginamų šios Antikorupcijos politikos reikalavimų – net tais atvejais, kai jie nustato aukštesnius reikalavimus, nei yra numatyta nacionaliniuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose.
 5. Ši Antikorupcijos politika taikoma visoms įmonėms, kurioms teikiame paslaugas. Antikorupcijos politika taikoma visiems klientų darbuotojams bei konsultantams, neatsižvelgiant į tai, ar jie dirba pagal nuolatines ar laikinas darbo sutartis, ar yra tiesiogiai įdarbinti, ar jiems vadovaujama iš kitur.
 6. Savo įmonėje klientai turi įdiegti tokį procesą, kuris leistų patikrinti, ar laikomasi Antikorupcijos politikos reikalavimų. Pareikalavus, jie turi dalyvauti „Solidus vox“ rengiamame įsivertinimo procese. „Solidus vox“ turi teisę tikrinti, kaip klientai vykdo Antikorupcijos politikoje nustatytus arba jiems prilygintus reikalavimus. Nustačius, kad nesilaikoma Antikorupcijos politikos, visais atvejais klientai turi pateikti koregavimo veiksmų planą, kurį tvirtina „Solidus vox“.
 7. Klientai turi sekti Antikorupcijos politikos pakeitimus ir atnaujinimus, kuriuos „Solidus vox“ skelbia interneto svetainėje: http://www.solvox.lt.

 

SOCIALINIAI REIKALAVIMAI

 1. Žmogaus teisės

8.1. Su visais klientų pasamdytais darbuotojais, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba pagal nuolatines ar laikinas darbo sutartis, turi būti elgiamasi pagarbiai, nepažeidžiant jų orumo ir visiems garantuojant  pagrindines žmogaus teises. Klientas užtikrina, kad visi tiesiogiai arba netiesiogiai jam dirbantys darbuotojai žinotų ir suprastų šias teises.

8.2. Klientas turi ypač gerbti saviraiškos laisvę bei darbuotojų, klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių teisę į privatumą.

8.3. Klientas turi skatinti įvairovę. Draudžiama bet kokia diskriminacija, o ypač – dėl etninės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos, šeiminės ar socialinės padėties, tėvystės ar motinystės, religijos, politinių pažiūrų, pilietybės, neįgalumo, amžiaus ar priklausymo sąjungoms.

8.4. Klientas neįdarbina nė vieno darbuotojo, kuris būtų jaunesnis nei įstatymuose nustatytas minimalus leistinas įdarbinimo amžius. Tiek patiems klientams ir jų subrangovams tiesiogiai, tiek ir tais atvejais, kai jie naudojasi laikinų darbuotojų įdarbinimo agentūrų paslaugomis, griežtai draudžiama naudoti kaip darbo jėgą vaikus arba nepilnamečius, kuriems dar nesukako įstatymuose nustatytas minimalus leistinas įdarbinimo amžius, arba kurie yra jaunesni nei penkiolikos (15) metų amžiaus (visais atvejais taikoma aukštesnė minimalaus amžiaus riba). Jaunesni nei aštuoniolikos (18) metų darbuotojai neskiriami dirbti nei naktinėse pamainose, nei pavojingą ar sunkų darbą.

 1. Teisės darbe:

9.1. Visi klientų ar jų subrangovų pasamdyti darbuotojai, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba pagal nuolatines ar laikinas darbo sutartis, privalo turėti raštu ir jiems suprantama kalba sudarytas darbo sutartis, kuriose būtų nurodyta darbo dienos (savaitės) trukmė, atlyginimo už viršvalandinį darbą sąlygos, įspėjamojo laikotarpio trukmė, atlyginimo dydis ir jo mokėjimo dažnumas.

9.2. Įprasta darbo savaitė turi būti ne ilgesnė kaip 48 valandos. Viršvalandinis darbas organizuojamas tik darbuotojams sutikus ir negali trukti ilgiau kaip 12 valandų per savaitę, nebent kolektyvinėse sutartyse būtų nustatyta kitaip. Per kiekvieną septynių dienų laikotarpį darbuotojai turi teisę į ne mažiau kaip vieną laisvą dieną.

9.3. Atlyginimas ir jo mokėjimo sąlygos turi būti teisingos ir privalo atitikti pagrindinius reikalavimus, kurių išraiška galėtų būti nacionaliniuose įstatymuose nustatyta minimali alga, įskaitant priemokas ir išmokas. Priemoka už viršvalandžius mokama papildomai prie įprasto atlyginimo.

9.4. Apie darbuotojų įdarbinimo sąlygas darbuotojai turi būti informuojami jų kalba. Būtina užtikrinti, kad jie tas sąlygas visiškai suprastų. Klientai ir Tiekėjai turi skatinti, kad darbuotojai naudotųsi
skundų teikimo mechanizmais, t. y. turėtų galimybę nesibaimindami, kad bus nubausti arba, kad
jiems bus kerštaujama, išsakyti savo susirūpinimą.

9.5. Klientai ir tiekėjai privalo turėti darbų aprašymus, įskaitant dokumentais įformintus pavojingus darbus. Tokie aprašymai turi būti nuolat atnaujinami, o su jais supažindinami
visi darbuotojai bei konsultantai. Visiems darbuotojams turi būti prieinami pagrindiniai patogumai, pavyzdžiui, geriamas vanduo, tualetai ir tinkamos poilsio patalpos arba miegamieji, kurie turi
būti švarūs, saugūs ir tinkami pagal savo paskirtį.

9.6. Griežtai draudžiamos bet kokios priverstinio darbo formos. Taip pat nereikalaujama,
kad darbuotojai įneštų užstatą ar kaip užstatą pateiktų savo originalius asmens tapatybės ar lygiaverčius dokumentus. Darbuotojams turi būti leidžiama laisvai judėti, o po darbo valandų – išeiti iš
darbui skirtų patalpų.

9.7. Nė vienam asmeniui negali būti taikomos fizinės bausmės, niekas negali būti neteisėtai sulaikytas, niekas neturi patirti fizinio, seksualinio, psichologinio ar žodinio priekabiavimo
arba įžeidinėjimų. Draudžiama taikyti atskaitymus iš darbo užmokesčio kaip drausminę priemonę.

9.8. Visi darbuotojai turi teisę laisvai formuoti ir jungtis (arba nesijungti) į profsąjungas
ar panašias darbuotojams atstovaujančias organizacijas ir derėtis dėl kolektyvinės sutarties sudarymo.

 1. Profesinė sveikata ir sauga darbe:

10.1. Kliento ir Tiekėjo darbo aplinkoje turi būti sukurtos priimtinos darbo sąlygos, kurios būtų saugios ir sveikos tiek fizinės, tiek ir psichosocialinės sveikatos prasme. Darbuotojams turi būti rengiami mokymai ir pateikiama atitinkama informacija profesinės sveikatos ir saugos darbe klausimais,
įskaitant (tačiau neapsiribojant vien tik išvardytomis sritimis) gaisrinės saugos, tinkamo cheminių
medžiagų ir įrengimų naudojimo, parengties avarinių situacijų metu ir pirmosios pagalbos teikimo
srityje.

10.2. Siekiant apriboti priežasčių, susijusių su darbo aplinkai būdingais pavojais, poveikį, Klientai ir
Tiekėjai privalo imtis tinkamų veiksmų, kurie leistų ne tik sumažinti nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų darbe bei psichosocialinio pobūdžio susirgimų atvejų skaičių, bet ir leistų užkirsti jiems kelią.
Tiekėjai turi nemokamai aprūpinti darbuotojus tinkamomis asmeninėmis saugos priemonėmis.
Incidentus, paveikiančius fizinę žmogaus sveikatą, nelaimingus atsitikimus darbe bei psichosocialinio pobūdžio susirgimus privaloma dokumentuoti ir apie juos pranešti tiekėjo aukščiausiajai
vadovybei.

KOVOS SU KORUPCIJA REIKALAVIMAI

 1. Griežtai draudžiamos bet kokios korupcijos formos, įskaitant (tačiau neapsiribojant
  vien tik išvardytais dalykais) turto prievartavimą, kyšininkavimą, „skubos“ mokesčius, favoritizmą,
  sukčiavimą ir pinigų plovimą.
 2. Nė vienas asmuo negali tiesiogiai ar netiesiogiai prašyti, duoti ar priimti kokių nors
  asmeninių mokėjimų, dovanų arba gauti naudos mainais už sudarytas palankias sąlygas, kuriomis siekiama paveikti verslo sandorį arba įgyti verslo ar asmeninį pranašumą. Ši nuostata taikoma
  tiek „Solidus vox“ darbuotojams ir jų šeimos nariams, tiek Klientams, Tiekėjams ir jų subrangovams.
 3. Vykstant viešųjų pirkimų procesui arba bendraujant su valstybės tarnautojais, „Solidus vox“
  darbuotojams griežtai draudžiama priimti arba duoti kokios nors rūšies dovanas. Be to, „Solidus vox“
  darbuotojams griežtai draudžiama skelbtis bet kokiose tiekėjo produktų ar paslaugų reklamose ar
  pardavimų skatinimo medžiagoje.
 4. „Solidus vox“ darbuotojai priimti ir duoti dovanas gali tik bendrovės „Solidus vox“ vardu ir tik tais atvejais, jei tokios dovanos duodamos ar priimamos aiškiu verslo tikslu, yra
  tinkamos pagal verslo santykių pobūdį ir jei jų vertė neviršija nustatytos ribos. Visi renginiai turi
  būti tiesiogiai susiję su verslu. Visas dovanas būtina įregistruoti dovanų registre ir jos yra „Solidus vox“
  nuosavybė.
 5. Privaloma gerbti sąžiningos konkurencijos ir atviros rinkos principus. Verslo sprendimų neturi motyvuoti ar paveikti jokie asmeniniai ryšiai ar interesai.
 6. Privaloma priimti ir įgyvendinti tarptautiniu mastu nustatytus standartus atitinkančią
  kovos su korupcija programą, kuri turi būti skaidri ir veiksmingai palaikoma, tam tikslui surengiant
  tinkamus mokymus ir pateikiant reikiamą informaciją.

APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

 1. Klientas ar Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos valdymo sistemą, apimančią aplinkos
  apsaugos tikslus ir jų vertinimą, ir atitinkančią, pavyzdžiui, ISO 14001 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Klientas ar Tiekėjas turi mažinti neigiamą savo ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Be to, Klientas ar Tiekėjas turi
  laikytis prevencinio požiūrio ir siekti išlaikyti bei padidinti biologinę įvairovę.
 2. Klientas ar Tiekėjas turi teikti pirmenybę energijai, kuri pagaminama iš atsinaujinančių energijos
  šaltinių, ir apriboti vandens vartojimą, ypač skurdžiuose regionuose.
 3. Klientas ar Tiekėjas turi būti įdiegęs oro taršos, nutekamųjų vandenų, teršalų išmetimo ir atliekų
  tvarkymo, įskaitant elektronines atliekas, stebėsenos procesus. Visos atliekos turi būti tinkamai
  tvarkomos arba perdirbamos taip, kad jas būtų galima atsekti.
 4. Kai tik galima, Klientas ar Tiekėjas turi siekti sumažinti gabenimo keliais, jūra ar geležinkeliu poveikį aplinkai. Gabenant prekes ir teikiant paslaugas bendrovei „Solidus vox“, pirmenybė turi būti teikiama
  transporto priemonėms, kurių degalų sąnaudos yra mažos.
 5. Klientas ar Tiekėjas turi reguliariai įvertinti chemikalų bei cheminių medžiagų naudojimo atvejus
  ir ištirti, ar yra galimybė jas pakeisti kitomis, ne tokiomis pavojingomis medžiagomis. Cheminės
  medžiagos turi būti tvarkomos bei naikinamos saugiu ir tinkamu būdu, užtikrinant, kad neigiamas
  poveikis aplinkai būtų iki minimumo sumažintas. Kliento ar Tiekėjo naudojamos cheminės medžiagos turi
  būti dokumentuojamos.
 6. Labai skatinama, kad Klientai ir Tiekėjai diegtų novatoriškus produktų ir paslaugų patobulinimus,
  kurie būtų naudingi tiek aplinkai, tiek ir visuomenei, pavyzdžiui, taikytų ekologinį projektavimą.

 

REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI UŽTIKRINIMAS

 1. Sudarant sutartis su Klientais, Tiekėjais ir Subrangovais, turi būti numatytas reikalavimas laikytis šio priedo Etikos nuostatų. Pareikalavus, Klientas ar Tiekėjas turi dalyvauti „Solidus vox“ rengiamame įsivertinimo procese. „Solidus vox“ turi teisę patikrinti, kaip Klientas ar Tiekėjas ir jų subrangovai laikosi Etikos nuostatų ir su jomis susijusių reikalavimų tiek dabartinėse, tiek ir planuojamose bei buvusiose ūkinės veiklos vykdymo vietose.
 2. Bet koks esminis šiose Etikos nuostatose nustatytų reikalavimų pažeidimas suteikia teisę bendrovei „Solidus vox“ nedelsiant nutraukti bet kurią arba visas sutartis su Klientais ir Tiekėjais.

25. Jei Klientas ar Tiekėjas nustato arba įtaria, kad pažeistas Etikos nuostatos, apie tai jis turi
pranešti „Solidus vox“. Tuo atveju, jei pranešimas buvo pateiktas vadovaujantis gera valia, jis nebus panaudotas prieš Klientą, Tiekėją ar Subrangovą. Jei darbuotojai patys pastebėtų kokią nors veiklą, kuri reikš-
tų, jog pažeidžiamas Tiekėjų etikos kodeksas, jei jiems apie tokią veiklą būtų pranešta, arba, jei jie
įtartų, kad esama tokios veiklos, apie tai reiktų pranešti el. paštu info@solvox.lt.